Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

204/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2020) » προϋπολογισμού 39.990,00 € συμπ. Φ.Π.Α 24% .

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/204_2020.pdf"]...

188/2020 Έγκριση της αρ. 124/2020 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδών που επλήγησαν από κατολισθήσεις στην Κοινότητα Άνω Ράχη και Τρικάστρου»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/188_2020.pdf"]...

180/2020 Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/180_2020.pdf"]...

179/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια προμήθειας ηχητικού εξοπλισμού, ηλιακού θερμοσίφωνα και υλικών υδραυλικών και θέρμανσης, για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας .

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/179_2020.pdf"]...

177/2020 Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών , εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/177_2020.pdf"]...

176/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής (service) του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/176_2020.pdf"]...

172/2020 Κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού με θέμα:«Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2020) »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/172_2020.pdf"]...

168/2020 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για τις Δομές των ευπαθών ομάδων και υπηρεσιών καθαριότητας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/168_2020.pdf"]...