Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

62/2021 Έγκριση της αριθμ 3 /20 21 απόφασης του Δ.Σ της ΝΕΔΗΚΕΠ, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα του Προϋπολογισμού για το έτος 202 1 , προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό π ροϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 και ψήφιση πίστωσης για τη χρηματοδότησή της από το Δήμο Πρέβεζας.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/62.pdf"]...

56/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/ 2019 στον ΚΑΕ 02.15.6615 «Εκτυπώσεις-Εκδόσεις-Βιβλιοδετήσεις» προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την εκτύπωση έκδοση 200 τευχών του περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά που εκδίδει ο Δήμος Πρέβεζας Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/56.pdf"]...

55/2021 Έγκριση παράτασης της σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID 19 της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου .

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/55.pdf"]...

52/2021 Τροποποίηση της αριθμ. 730/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος για το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/52.pdf"]...

50/2021 Έγκριση των όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τιτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/50.pdf"]...

47/2021 Έγκριση πρακτικού Νο 4 Αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για το Τμήμα 6, Υποτμήμα 2, «Είδη Αρτοποιείου Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας» του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 101184 και τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021″

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/47.pdf"]...

46/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/ 2019 στον ΚΑΕ 02.10.6673 με τίτλο “Ανταλλακτικά επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού“ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση του «Προμήθεια υλικών θέρμανσης και υδραυλικών εγκαταστάσεων».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/46.pdf"]...

43/2021 Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: Π αροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου «Child friendly destinations / WONDER, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V Β ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΙΟΝΙ Ο 2014 2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/43.pdf"]...

38/2021 Έγκριση πρακτικού Ν.3 του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/38.pdf"]...

37/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/ 2019 στον ΚΑΕ 02.10.6266.001 με τίτλο «Συντήρηση λοιπών εφαρμογών λογισμικού» προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την υποστήριξη της εφαρμογής παρουσιών προσωπικού του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2021.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/37.pdf"]...

35/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 , του ΚΑΕ 02.10.6265 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού“ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση σηματοδοτών κόμβου Κοιμητηρίου, Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/35.pdf"]...

34/2021 Ανανέωση συμβάσεων των Στελεχών του υποέργου με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020, Πράξης, «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002328, από 1/2/2021 έως 31/1/2022

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/34.pdf"]...

27/2021 Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης ‘’Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)’’ του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» , στον Άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2),του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/27.pdf"]...

24/2021 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης τεσσάρων (4) στρεμμάτων έναντι κοιμητηρίου (Β) στην Κοινότητα Καμαρίνας, ΔΕ Ζαλόγγου , Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/24.pdf"]...