Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

496/2020 Κήρυξη της διαδικασίας διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την περισυλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου άγονης και επανάληψής της με τους ίδιους όρους.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/496_2020.pdf"]...

495/2020 Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο “Βελτίωση βατότητας, κατασκευή τεχνικών, σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμου Πρέβεζας προϋπολογισμού 282.200,00 ευρώ με ΦΠΑ” και ορισμός μελών για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/495_2020.pdf"]...

494/2020 Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το υποέργο “Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας προϋπολογισμού 72.000,00 ευρώ με ΦΠΑ” και ορισμός μελών για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/494_2020.pdf"]...

493/2020 Πρακτικό εξέτασης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησής της πράξης“ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ” ΚΩΔ. MIS 5021738

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/493_2020.pdf"]...

491/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α 02.10.6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού» για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/491_2020.pdf"]...

490/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α 02.10.10.6262 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)» για την αποκατάσταση της βλάβης του δικτύου οπτικών ινών (man) Πρέβεζας στο 2ο Δημοτικό σχολείο.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/490_2020.pdf"]...

489/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 3 Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια καυσίμων κίνησης/θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας και των Νομικών του προσώπων ετών 2020-22 » προϋπολογισμού 1.587.586,01 συμπ. Φ.Π.Α 24%.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/489_2020.pdf"]...

488/2020 Έγκριση πρακτικών Νο1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και Νο 2 Αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού που αφορά στην «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2020-2021»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/488_2020.pdf"]...

487/2020 Διόρθωση του Πίνακα Συμμόρφωσης Α «ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ» και παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/487.pdf"]...

483/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Σ020 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζα»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/483_2020.pdf"]...

480/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 στον Κ.Α 02.00.6735 με τίτλο “ Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων” για την επιχορήγηση του Αθλητικού – Πολιτιστικού Συλλόγου “ΕΡΜΗΣ “ και την συνδιοργάνωση για το Πρωτάθλημα Β.Δ. Ελλάδας BEACH – VOLEY στο Δήμο Πρέβεζας”.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/480_2020.pdf"]...

479/2020 Έγκριση Πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού δια- γωνισμού ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός φορ- τηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/479_2020.pdf"]...

478/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4,00 στρεμμάτων πλησίον του κοιμητηρίου Κοινότητας της Καμαρίνας, Δ.Ε Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/478_2020.pdf"]...

471/2020 Αποδοχή της έγκρισης πρόσληψης ειδικοτήτων μουσικών (14) δεκατεσσάρων θέσεων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.107 του Ν.4483/2017 & έγκριση της ανακοίνωσης και ορισμός επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 524//80

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/471_2020.pdf"]...

467/2020 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πρέβεζας και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου “Επείγουσες εργασίες άμεσης αντιστήριξης και επισκευής παλαιών κρηπιδωμάτων παράλιου μετώπου Πρέβεζας για άρση επικινδυνότητας”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/467_2020.pdf"]...

466/2020 Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πρέβεζας και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» προτεραιότητα 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» με τίτλο : «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/466_2020.pdf"]...

464/2020 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΕ 2003ΣΕ05500005 – ΕΚΤΑΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/464_2020.pdf"]...

462/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α 02.15.6472 με τίτλο «Έξοδα Αθλητικών Εκδηλώσεων» για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση των αθλητικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙΑ ΑΚΤΙΑ 2020» σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα, την Εφορία Αρχαιοτήτων, τους Αθλητικούς Κολυμβητικούς Συλλόγους

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/462_2020.pdf"]...

459/2020 Αποδοχή δωρεάς από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.), η οποία θα διατεθεί με την προμήθεια ειδών διατροφής από την εταιρεία ΜΕΤΡΟ σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/459_2020.pdf"]...