Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

142/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/ 2019 στον ΚΑΕ 02.10.6691 με τίτλο “Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων ” προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων .

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/142.pdf"]...

141/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/ 2019 στον ΚΑΕ 02.00.6453 με τίτλο ‘Λοιπές Συνδρομές’ προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την διενέργεια δαπανών για την πληρωμή του Οργανισμού «GEA » για την πραγματοποίηση της αδειοδότησης για την χρήση της ηχογραφημένης μουσικής κατά την διάρκεια των μουσικών εκδηλώσεων του Δήμου Πρεβέζης για το έτος 2021.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/141.pdf"]...

139/2021 Έγκριση πρακτικού Νο 6 Αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το Τμήμα 6, Υποτμήμα 2 «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας» του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/139.pdf"]...

138/2021 Υποβολή έκθεσης εκτιμητικής επιτροπή ακινήτων που αφορά την εκτίμηση της αξίας οφειλόμενης γης συνολικού εμβαδού 86,84 m2 σε χρήμα για την ιδιοκτησία με ΚΑ (01 03 12) στο ΟΤ Γ251 επέκτασης Νοσοκομείου.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/138.pdf"]...

134/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στο ν Κ.Α.Ε 02.35.7135.600 με τίτλο “Σ021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ “ από ΣΑΤΑ 2021 για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Γεωργικού Μηχανήματος – Τρακτέρ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/134.pdf"]...

132/2021 Υποβολή έκθεσης εκτιμητικής επιτροπή ακινήτων που αφορά την ενοικίαση χώρου για τη στέγαση βρεφικού σταθμού στην ευρύτερη περιοχή Μαργαρώνας-Αγ. Τριάδας-Αγ. Θωμά της ΔΕ Πρέβεζας σύμφωνα με την 17763/16-09-2020 διακήρυξης

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/132.pdf"]...

123/2021 Καθορισμός των όρων διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας με τίτλο :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp, » στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross – border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» , προϋπολογισμού €483.600,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/123.pdf"]...

122/2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/122.pdf"]...

118/2021 Έγκριση μετατόπισης αντλιοστασίων λυμάτων ΑΒ11 και ΑΚΝ5 για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου: « Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών (Δίκτυα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης) και αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/118.pdf"]...

116/2021 Έγκριση των όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/116.pdf"]...

115/2021 Ανάκληση της αρ.50/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/115.pdf"]...

113/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/113.pdf"]...

110/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/110.pdf"]...

109/2021 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας » με Κωδικό ΟΠΣ 5050490 ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/109.pdf"]...