Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

22/2021 Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 για συμπλήρωση της αριθ. 746/2020 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας ως προς το Τμήμα 6, Υποενότητα 1, «Είδη Αρτοποίου Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λούρου» του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 101184 με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021», λόγω της μη κατάθεσης οικονομικής προσφοράς.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/22.pdf"]...

21/2021 Έγκριση πρακτικού-2 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Σ019 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/21.pdf"]...

20/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 , του ΚΑΕ 02.30.6262 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων και έργων)“ από Ίδια Έσοδα, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/20.pdf"]...

19/2021 Έγκριση της αρ. 9/2021 απόφασης δημάρχου Πρέβεζας που άφορα την ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΩ ΡΑΧΗΣ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/19.pdf"]...

17/2021Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του Κορωνοιού – COVID-19.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/17.pdf"]...

1/2021 ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5022240) ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2021/1.pdf"]...

672/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α. 02.00.6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» για την προμήθεια υλικού σηματοδότησης δειγματοληψιών για το Δήμο Πρέβεζας.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/672_2020.pdf"]...

641/2020 Ανανέωση συμβάσεων των Στελεχών του υποέργου με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020, Πράξης, «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002328.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/641_2020.pdf"]...

639/2020 Έγκριση Πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Σ020 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/639_2020.pdf"]...

638/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της ανοικτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του έργου με τίτλο : “Σ019 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ”.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/638_2020.pdf"]...

637/2020 Έγκριση Πρακτικού (έλεγχος προσφοράς) και ανάθεση μετά από άγονο διαγωνισμό της προμήθειας,«Προμήθεια ενός φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας», προϋπολογισμού 68.185,12 € (με Φ.Π.Α.), Κ.Α.02.15.7132.001 Ι.Π. Cpv: 34142100-5

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/637_2020.pdf"]...

636/2020 Έγκριση πρακτικού Νο 2 εξέτασης οικονομικών προσφορών του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/636_2020.pdf"]...

632/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α 02.10.6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού» για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής (service) του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/632_2020.pdf"]...