Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

582/2020 Έγκριση πρακτικού-1 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου « Σ020 ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/582_2020.pdf"]...

581/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.20.6277.001 με τίτλο «Τέλος εναπόθεσης και μεταφοράς στερεών αποβλήτων», για την «Μεταφορά υπολείμματος, που προκύπτει από τη διαλογή των ανακυκλώσιμων, στο ΧΥΤΑ.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/581_2020.pdf"]...

569/2020 Κατάρτιση όρων για την μίσθωση ακινήτου για στέγαση αποθήκης προϊόντων ΤΕΒΑ για την αποθήκευση τροφίμων και λοιπών ειδών βασικής υλικής συνδρομής του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEED)»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/569_2020.pdf"]...

568/2020 Υποβολή πρότασης με τίτλο : “ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗ ΟΡΓAΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚHΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΝΑΒΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΟΥΡΟΥ”, ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 24.800,00€, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Τ.Π. CLLD / LEADER ΤΗΣ ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ. ΟΤΑ, ΜΈΤΡΟ 4.2 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΕΠΑΛΘ) 2014 – 2020, ΔΡΆΣΗ: ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΌΡΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ – ΥΠΟΔΡΆΣΗ: 3. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΖΩΉΣ ΣΤΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΈΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ Ή ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΥΠΟΔΟΜΏΝ.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/568_2020.pdf"]...

567/2020 Υποβολή πρότασης με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς οικισμού Λυγιάς Κοιν. Βράχου Πρέβεζας » στο πλαίσιο του Τ.Π. CLLD / LEADER της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ.ΟΤΑ, Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014 – 2020, δράση «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών», υποδράση: 3. Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές, 24.800,00 €.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/567_2020.pdf"]...

566/2020 Υποβολή πρότασης με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στο πλαίσιο του Τ.Π. CLLD / LEADER της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ.ΟΤΑ, Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014 – 2020, δράση «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών», υποδράση: 1. Δημόσιες επενδύσεις για την υποστήριξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην περιοχή παρέμβασης της τοπικής κοινότητας Δήμου Πρέβεζας προϋπολογισμού, 234.000,00 €.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/566_2020.pdf"]...

565/2020 Υποβολή πρότασης με τίτλο : « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΛΥΓΙΑΣ » στο πλαίσιο του Τ.Π. CLLD / LEADER της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ.ΟΤΑ, Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014 – 2020, δράση «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών», υποδράση: 1. Δημόσιες επενδύσεις για την υποστήριξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια στην περιοχή παρέμβασης της τοπικής κοινότητας Δήμου Πρέβεζας προϋπολογισμού,40.126,40€.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/565_2020.pdf"]...

563/2020 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/563_2020.pdf"]...

562/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6443 με τίτλο:«Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών ή τοπικών εορτών», για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της πόλης της Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/562_2020.pdf"]...

561/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.15.64.73 “Έξοδα Οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων” για την πραγματοποίηση του μνημοσύνου των δωρητών Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/561_2020.pdf"]...

560/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6736 με τίτλο “Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων” για επιχορήγηση της ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΑΡΜΟΝΙΑ”

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/560_2020.pdf"]...

559/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α 02.00.6733.000 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων» για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/559_2020.pdf"]...

556/2020 Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού γενικής υπηρεσίας με τίτλο : «Σ020 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζας»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/556_2020.pdf"]...

555/2020 Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο:¨Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 του έργου SOLIS «Cross – border cooperation for energy efficiency using solar energy / Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/555_2020.pdf"]...

554/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development» / Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/554_2020.pdf"]...

553/2020 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους Παιδικούς σταθμούς του Δήμου και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2020-2021»

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/553_2020.pdf"]...

544/2020 Αποδοχή 2ης Τροποποίησης της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000604 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/544_2020.pdf"]...

543/2020 Ολοκλήρωση Πράξης:«Εξοπλισμός Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πρέβεζας – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5004228, ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014- 2020» / Έγκριση υποβολής Τεχνικού Δελτίου Ολοκλήρωσης Πράξης.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/543_2020.pdf"]...

542/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6471 “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων“, για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου του συγγραφέα Σπύρου Μπρίκου με τίτλο «Το κύκνειο άσμα του Αβραάμ Λεσπέρ» και παράλληλη έκθεσης ζωγραφικής με τίτλο «Η άλλη Πρέβεζα στην παλιρροική δίνη της Ιστορίας» του ζωγράφου Δημήτρη Μπέκα.

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/oe/2020/542_2020.pdf"]...