Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

63/2022 Τροποποίηση της αριθμ. 240/2021 ΑΔΑ: Ω383ΩΞΧ-ΦΜΠ απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα : ΄Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας για τη πράξη:

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/63_2022.pdf"]...

55/2022 Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2022 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης με θέμα: «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και έγκριση του προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας έτους 2022», για την παροχή σύμφωνης γνώμης από τον ΕΟΤ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/55_2022.pdf"]...

54/2022 Έγκριση της υπ΄αριθ. 1/2022 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκριση απολογισμού Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας έτους 2021,σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΤ Αριθ. Πρωτ.: 16536 Αθήνα, 28 /12/2018

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/54_2022.pdf"]...

51/2022 Συζήτηση και έκδοση απόφασης αναφορικά με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εδρεύει στην πόλη της Πρέβεζας και τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα των επόμενων 30 ημερών σύμφωνα με το Αρ. 10 του Ν.4485/2017 όπως τροπ. με την Παρ. 2, Αρ. 191 του Ν.4823/2021 όπως ισχύει σήμερα

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/51_2022.pdf"]...

50/2022 Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Πρέβεζας με το δημόσιο ΙΕΚ Πρέβεζας για την υλοποίηση του μαθήματος “πρακτική άσκηση” των σπουδαστών ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων έτους 2021-2022

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/50_2022.pdf"]...

46/2022 Έγκριση εισόδου εξόδου πτηνοτροφικής εγκατάστασης ιδιοκτησίας Παντελεήμων Γιαννάκη του Κων/νου, σύμφωνα με την αριθμ.5/2022 ΑΔΑ: 6ΣΦ8ΩΞΧ-ΖΗ0 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/46_2022.pdf"]...

35/2022 Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Λούρου (Πολ. Προστασία 2022)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/35_2022.pdf"]...

34/2022 Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Ζαλόγγου (Πολ. Προστασία 2022)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/34_2022.pdf"]...

33/2022 Σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του τέως Δήμου Πρέβεζας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (αριθ. οικ. 4323/14-09-2009 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου – ΦΕΚ 465/ΑΑΠ/23-09-2009, όπως ισχύει σήμερα) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της §11στ. εδάφια 2 & 3 του Ν. 4759/2020 “Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια” (ΦΕΚ 245/Α/09-12-20), σύμφωνα με την αριθμ. 24/2021 (ΑΔΑ:6ΒΑ2ΩΞΧ-6ΩΠ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/33_2022.pdf"]...

32/2022 Έγκριση για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην ΟΤΕ Α.Ε., για το έργο «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΝ – ΔΕΥΑΠ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, σύμφωνα με την αριθμ. 27/2021 (ΑΔΑ:Ω8ΒΜΩΞΧ-Ι1Ν) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/32_2022.pdf"]...

31/2022 Έγκριση εισόδου εξόδου βιοτεχνίας παρασκευής τσιμεντοπροϊόντων ιδιοκτησίας Μαρίας Βάρλα, σύμφωνα με την αριθμ. 26/2021 (ΑΔΑ:6ΖΞΥΩΞΧ-0ΚΒ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/31_2022.pdf"]...

29/2022 Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου, ισογείου καταστήματος, ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΑΝΙΑ» επί της οδού Εθν. Αντίστασης 11 στην Πρέβεζα, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4807/2021

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/29_2022.pdf"]...

28/2022 Εξέταση παράτασης μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στην Κυανή Ακτή, σύμφωνα με την αριθμ. 128/2020 ΑΔΑ: ΩΛ2ΗΩΞΧ-ΥΣΛ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας και την αριθμ. 169/2021 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2022/28_2022.pdf"]...