Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

33/2019 – Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσιών Τμήματος Καθαριότητας, Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου: i. Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-19, μηνός Δεκεμβρίου 2018 ii. Μεταφόρτωση & Μεταφορά Απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας, χρονικό διάστημα1/12/2018-2/1/2019 iii. Μεταφόρτωση & Μεταφορά Απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας 2019 χρονικό διάστημα 3/1/2019-15/1/2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/33_2019.pdf"]...

27/2019 – Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου «Αίθριο Μπαρ-Αναψυκτήριο» στη θέση «ΒΑΣΙΛΑΚΙ», Τοπικής Κοινότητας Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/27_2019.pdf"]...

25/2019 – Κατανομή πίστωσης ποσού 17.500 ευρώ στις σχολικές επιτροπές (Συμπηρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/25_2019.pdf"]...

22/2019 – Ανανέωση συμβάσεων των Στελεχών του υποέργου με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020, Πράξης, «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002328

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/22_2019.pdf"]...

19/2019 – Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της κοινωφελούς επιχείρησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τεκμηρίωση των εσόδων – εξόδων της, και έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τη χρηματοδότησή της από το Δήμο Πρέβεζας

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/19_2019.pdf"]...

16/2019 – Υποβολή πρότασης αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Έργων του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 με κωδικό Α4

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/16_2019.pdf"]...

14/2019 – Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2019 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης περί { Απολογισμού των δράσεων της Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας για το 2018}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/14_2019.pdf"]...

13/2019 – Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2019 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης περί {Κατάρτισης και έγκρισης Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας για το 2019}

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/13_2019.pdf"]...

10/2019 – Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Λούρου & Ζαλόγγου (Πολ. Προστασία 2019)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/10_2019.pdf"]...

9/2019 – Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2019)

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/9_2019.pdf"]...

7/2019 – Συγκρότηση επιτροπής υπαλλήλων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.), για το έτος 2019

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/7_2019.pdf"]...

6/2019 – Τροποποίηση – συμπλήρωση κειμένου της υπ’αριθμ 473/2018 Α.Δ.Σ περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Πρέβεζας για την πράξη με τίτλο: « Επισκευή-συντήρηση μηχανολογικών & κτιριακών εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου Δήμου Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας », προϋπολογισμού 290.000,00 (με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/6_2019.pdf"]...

5/2019 – Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» προϋπολογισμού 2.887.000,00€

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/5_2019.pdf"]...

4/2019 – Έγκριση ή μη οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ιδιοκτησίας Γεώργιου Μπούτικου στο 4ο ΧΛΜ ΛΟΥΡΟΥ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ

[pdf-embedder url="http://www.dimosprevezas.gr/files/apofaseis/ds/2019/4_2019.pdf"]...