55/2023 «Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.:5381/24.1.2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών»

55/2023 «Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.:5381/24.1.2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών»

55_2023