82/2021 « Έκδοση ψηφίσματος για τη μετατροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά ή Πρότυπα».

82/2021 « Έκδοση ψηφίσματος για τη μετατροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά ή Πρότυπα».

82_2021