Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής περιοχών επέκτασης και των οριοθετημένων περιοχών του Δήμου Πρέβεζας: ΠΕ3Β, ΠΕ4Β, ΠΕ7Β, ΠΕ8Β3, ΠΕ9Δ – Άγιος Γεώργιος – Παντοκράτορας, ΠΕ19 Ψαθάκι

Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής περιοχών επέκτασης και των οριοθετημένων περιοχών του Δήμου Πρέβεζας: ΠΕ3Β, ΠΕ4Β, ΠΕ7Β, ΠΕ8Β3, ΠΕ9Δ – Άγιος Γεώργιος – Παντοκράτορας, ΠΕ19 Ψαθάκι
IMAGE-FINAL
Υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Ιδιοκτησίας

Υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Ιδιοκτησίας

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο στις οριοθετημένες με Απόφαση Νομάρχη περιοχές των οικισμών: Πρέβεζας, Παντοκράτορα – Αγίου Γεωργίου και Ψαθακίου του Δήμου Πρέβεζας και συγκεκριμένα των Πολεοδομικών Ενοτήτων (Π.Ε.): ΠΕ3 – Λευκαδίτικα, ΠΕ4 – Υδραγωγείο, ΠΕ5 – Νοσοκομείο, ΠΕ7 – Αγία Ειρήνη, ΠΕ8β – Βλάχικα, ΠΕ9 – Παντοκράτορας – Άγιος Γεώργιος και ΠΕ19 – Ψαθάκι, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του άρθρου 12 του Ν. 1337/83 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 2242/1994 και το Ν. 4315/2014 (πατήστε εδώ για να δείτε το ηλεκτρονικό σχέδιο της περιοχής μελέτης).

Σε περίπτωση που έστω και ένα μικρό τμήμα της ιδιοκτησίας εμπίπτει εντός των ορίων της μελέτης, οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας.

Συγκεκριμένα, υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας είναι:

 • O ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή) και κάθε δικαιούχος επικαρπίας.
 • Όποιος αποκτά εμπράγματο δικαίωμα κατά την περίοδο εκπόνησης της μελέτης υποχρεούται επίσης να υποβάλει δήλωση, άσχετα αν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

Η δήλωση ιδιοκτησίας αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο.

Σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα πρέπει να υποβληθούν τόσες δηλώσεις ιδιοκτησίας όσα είναι τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του συγκεκριμένου ακινήτου.

Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης αφορά σε όλα τα ακίνητα ανεξάρτητα αν είναι οικοδομημένα ή όχι.

Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα:

α) Στην περίπτωση συγκυριότητας υπόχρεος είναι ο κάθε συγκύριος του ακινήτου σύμφωνα με το ποσοστό συγκυριότητας επί του ακινήτου, όπως αυτό προκύπτει από τους τίτλους κτήσης.

β) Στην περίπτωση κληρονομικής διαδοχής υπόχρεος είναι ο κάθε συγκληρονόμος με το ποσοστό συγκυριότητας επί του κληρονομούμενου ακινήτου, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα στοιχεία.

γ) Στην περίπτωση που έχει μεταβιβαστεί μόνο η ψιλή κυριότητα υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι τόσο ο ψιλός κύριος όσο και ο επικαρπωτής, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στην στήλη των παρατηρήσεων των κτηματολογικών πινάκων.

Τα ξενόγλωσσα ονόματα αναγράφονται είτε με λατινικούς χαρακτήρες είτε στην ξένη γλώσσα, σύμφωνα πάντα με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριο.

Τα έντυπα που απαιτούνται:

α) Έντυπο υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας

01_ΔΗΛΩΣΗ-ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ_N.4315_2014

 

β) Έντυπα χορήγησης τίτλων / πιστοποιητικών / Κτηματολογικών Φύλλων / μερίδων από το Υποθηκοφυλακείο Πρέβεζας

Στην περίπτωση που θα χρειαστεί να απευθυνθείτε στο Υποθηκοφυλακείο Πρέβεζας για την έκδοση κάποιου νομιμοποιητικού εγγράφου που πρέπει να υποβάλετε συνημμένα με την δήλωση ιδιοκτησίας  μπορείτε να κατεβάσετε τα αντίστοιχα έντυπα με τις οδηγίες συμπλήρωσης τους, από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ktimatologio.gr/posts/aaaa

Επειδή  στην ανωτέρω διεύθυνση της ιστοσελίδας του Εθνικού Κτηματολογίου αναφέρονται πολλά έντυπα, προς διευκόλυνσή σας  τα πλέον βασικά για την υποβολή των νομιμοποιητικών στοιχείων  της δήλωσής σας μπορείτε να τα ανακτήσετε από τις παρακάτω συνδέσεις.

02_ΑΙΤΗΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

03_ΑΙΤΗΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ_ΚΦ_ΚΔ

04_ΑΙΤΗΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

05_ΑΙΤΗΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΚΔ_ΚΑΤΗΓ_1

06_ΑΙΤΗΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΚΔ_ΚΑΤΗΓ_2

07_ΑΙΤΗΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ_ΠΡΑΞΗΣ_ΑΠΟ_ΒΙΒΛΙΑ_ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ-ΥΠΟΘΗΚΩΝ

08_ΑΙΤΗΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ_ΑΠΟ_ΒΙΒΛΙΑ_ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ-ΥΠΟΘΗΚΩΝ

09_ΑΙΤΗΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ_ΜΕΡΙΔΑΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ_ΑΚΤΗΜΟΣΥΝΗΣ

 

γ) Έντυπο εξουσιοδότησης υποβολής δήλωσης

10_ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Τα παραπάνω έγγραφα στην περίπτωση που τα κατέχει ο ιδιοκτήτης δεν χρειάζεται να απευθυνθεί στο Υποθηκοφυλακείο Πρέβεζας προκειμμένου να τα εκδώσει.

Αρκεί απλή φωτοτύπησή τους.

Επίσης ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να τα προμηθευτεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας, η  να τα κατεβάσει πατώντας στην ανάλογη υπερσύνδεση ή από τα Σχετικά Αρχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

 • Η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άρτια και χωρίς λάθη εκπόνηση της μελέτης.
 • Η μη υποβολή δήλωσης από τον ιδιοκτήτη, ανεξάρτητα αν είναι σκόπιμη ή εξαιτίας άγνοιας, επιφέρει σοβαρές νομικές συνέπειες ήτοι:
  • Καθίσταται άκυρη κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που αφορά το ακίνητο για το οποίο δεν υποβλήθηκε δήλωση ιδιοκτησίας.
  • Δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας στο ακίνητο για το οποίο δεν υποβλήθηκε δήλωση ιδιοκτησίας.
  • Μετά την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής ο ιδιοκτήτης ο οποίος δεν υπέβαλε δήλωση ιδιοκτησίας οδηγείται εκ των πραγμάτων στην σύνταξη διορθωτικής πράξης με ιδιαίτερα σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τον ίδιο.
 • Η υποβολή ψευδούς δήλωσης συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων του Ν.1599/86.

Σχετικά Αρχεία

Ηλεκτρονικό Σχέδιο της περιοχής μελέτης

Έντυπα

Παραδείγματα Συμπληρωμένων Δηλώσεων

Σχετικά Άρθρα:

Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων των πολεοδομικών ενοτήτων ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ7, ΠΕ8β, ΠΕ9 και ΠΕ19, Δήμου Πρέβεζας

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δήλωσης Ιδιοκτησίας

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Είναι ένας εφταψήφιος αριθμός (τα τέσσερα πρώτα ψηφία είναι ο αριθμός του κτηματογραφικού τετραγώνου και τα τρία τελευταία ψηφία είναι ο αριθμός της ιδιοκτησίας μέσα στο κτηματογραφικό τετράγωνο) με τον οποίο η ιδιοκτησία αποτυπώνεται στα διαγράμματα της μελέτης.

Ο κτηματολογικός αριθμός της ιδιοκτησίας μπορεί να ληφθεί με την βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού, από τα διαγράμματα της μελέτης, τα οποία θα βρίσκονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάρτησης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚ. ΤΕΤΡ. (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ)

Στην παρούσα φάση δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί αυτό το πεδίο.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ή ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

1.1 – 1.9: Δήλωση ιδιοκτησίας φυσικού προσώπου.

Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου (όνομα, επώνυμο, ονοματεπώνυμο πατρός, ονοματεπώνυμο μητρός, ονοματεπώνυμο συζύγου κ.λ.π.) σύμφωνα πάντα με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

1.10: Δήλωση ιδιοκτησίας νομικού προσώπου.

Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται τα στοιχεία νομικού προσώπου, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό ίδρυσής του.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται:

2.1. Ο τρόπος κτήσης του ακινήτου (π.χ. αγορά, κληρονομιά, δωρεά, προίκα, διανομή (εκούσια, δικαστική), ανώμαλη δικαιοπραξία κ.λ.π.) και ο τίτλος κτήσης (τίτλος, ημερομηνία, εκδότης τίτλου, τόμος και αριθμός μεταγραφής, υποθηκοφυλακείο) του εμπράγματου δικαιώματος.

 

Προσοχή!!

Α.Στην περίπτωση που το δηλούμενο εμπράγματο δικαίωμα αποκτήθηκε με περισσότερους του ενός τίτλους (π.χ. 25% με αγορά, 30% με γονική παροχή) είναι απαραίτητη η προσκόμιση όλων των τίτλων.

Β. Στην περίπτωση κληρονομικής διαδοχής για την οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς ή άλλη ισοδύναμη πράξη (π.χ. κληρονομητήριο) τότε πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα:

α. Κληρονομιά με διαθήκη

 1. ο τίτλος του κληρονομούμενου με το πιστοποιητικό μεταγραφής του,
 2. η ληξιαρχική πράξη θανάτου,
 • αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης,
 1. πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης και
 2. πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.

β. Κληρονομιά χωρίς διαθήκη

 1. ο τίτλος του κληρονομούμενου με το πιστοποιητικό μεταγραφής του,
 2. η ληξιαρχική πράξη θανάτου,
 • πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,
 1. πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης και
 • πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.

Γ. Στην περίπτωση έκτακτης χρησικτησίας, αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, πρέπει να υποβληθούν έγγραφα που να αποδεικνύουν 20ετή νομή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων, ένορκες βεβαιώσεις, παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα, παλαιές συμβάσεις δανείων και γενικά οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η αδιάκοπη 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου).

Δ. Σε περίπτωση όμορων ακινήτων του ιδίου ιδιοκτήτη υποβάλλονται τόσες δηλώσεις ιδιοκτησίας όσα είναι και τα ακίνητα. Τα όμορα ακίνητα δηλώνονται ως ένα μόνο αν έχει συσταθεί και μεταγραφεί συμβολαιογραφική πράξη συνένωσης.

2.2. Τα στοιχεία του Συμβολαιογραφικού Εγγράφου όπως αριθμός, ημερομηνία, συμβολαιογράφος, Τόμος και Αριθμός καταχώρησης ή μεταγραφής, Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο.

2.3. Η επιφάνεια της ιδιοκτησίας σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης.

2.4. Το ποσοστό συνιδιοκτησίας / συγκυριότητας, όπως αυτό προκύπτει από τον τίτλο κτήσης

2.5.Τα ονόματα και τα ποσοστά συγκυριότητας των υπολοίπων συγκυρίων του δηλούμενου ακινήτου.

2.6. Η θέση του οικοπέδου αν υπάρχει  ταχυδρομική διεύθυνση συμπληρώνεται αυτή, σε διαφορετική περίπτωση αρκεί η αναγραφή τοπονυμίου της περιοχής.

2.7. Τα στοιχεία των όμορων ιδιοκτητών.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 3. ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται αναλυτικά τα επικείμενα στοιχεία του οικοπέδου (κτίσματα, περίφραξη, δέντρα, καλλιέργειες).

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ / ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται τα στοιχεία του φυσικού (4.1. – 4.3.) ή νομικού προσώπου (4.4.) που κατείχε το ακίνητο κατά την ημερομηνία ελέγχου, ήτοι στις 28-05-2014, καθώς και ο τρόπος (4.5.) και ο τίτλος κτήσης (4.6.), με τον οποίο αποκτήθηκε το ακίνητο από αυτόν. (Ισχύουν όσα παραπάνω αναφέρονται για τις ενότητες 1 και 2 της δήλωσης).

Επιπλέον, εφιστούμε την προσοχή στο πεδίο 4.7. που είναι η επιφάνεια της ιδιοκτησίας κατά την ελεγχόμενη ημερομηνία, 28-5-2014, η οποία πρέπει να αναγραφεί σωστά διότι βάση αυτής θα υπολογιστεί η εισφορά σε γη.

Στο ίδιο πεδίο συμπληρώνουμε και το ποσοστό κυριότητας που είχε ο ιδιοκτήτης στις 28-05-2014 σε αυτήν την ιδιοκτησία, χωρίζοντάς το με κόμμα από την επιφάνεια.

Σημείωση:
Η ενότητα 5 συμπληρώνεται μόνο αν ο τίτλος κτήσης του σημερινού ιδιοκτήτη είναι μεταγενέστερος της   28-05-2014 οπότε αναγκαστικά θα προσκομίσει εκτός των νέων τίτλων και τους παλαιότερους βάσει των οποίων συντάχθηκε η αγοροπωλησία-μεταβίβαση.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 5. ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μαζί με το έντυπο υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Απλό φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
 2. Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που αποδεικνύει τον Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ. (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας).
 3. Απλό φωτοαντίγραφο των τίτλων κτήσης του σημερινού ιδιοκτήτη. (σημειώνουμε ότι αν το ακίνητο έχει αποκτηθεί με περισσότερους του ενός τίτλου πρέπει να προσκομισθούν όλοι).
 4. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού μεταγραφής/εγγραφής των τίτλων κτήσης του σημερινού ιδιοκτήτη.
 5. Πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων και κατασχέσεων (πρωτότυπα).
 6. Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου / μερίδας του σημερινού ιδιοκτήτη (πρωτότυπο).
 7. Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου (αν υπάρχει).
 8. Απλό φωτοαντίγραφο των τίτλων κτήσης του ιδιοκτήτη κατά την ημερομηνία ελέγχου 28-05-2014, αν είναι διαφορετικός από τον σημερινό.

(σημειώνουμε ότι για τον ορθό υπολογισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε γη του σημερινού ιδιοκτήτη κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση των τίτλων των ιδιοκτητών κατά την ημερομηνία ελέγχου 28-05-2014).

 1. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικών μεταγραφής των τίτλων κτήσης του ιδιοκτήτη κατά την ημερομηνία ελέγχου 28-05-2014.
 2. Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου / μερίδας του ιδιοκτήτη κατά την ημερομηνία ελέγχου 28-05-2014 (πρωτότυπο).
 3. Στις περιπτώσεις α) κληρονομικής διαδοχής για την οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς ή άλλη ισοδύναμη πράξη (π.χ. κληρονομητήριο) και β) έκτακτης χρησικτησίας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Ενότητα Δήλωσης 2.

 

 

 

 

Σημείωση:

 • Τα δικαιολογητικά 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 και ο τίτλος του κληρονομούμενου με το πιστοποιητικό μεταγραφής/εγγραφής του εκδίδονται από το οικείο Υποθηκοφυλακείο κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.

Συνιστάται στους ιδιοκτήτες να μεριμνήσουν άμεσα (πριν την έναρξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων) για την έκδοση των πιστοποιητικών από το Υποθηκοφυλακείο, για την αποφυγή συνωστισμού.

(Δ/νση Υποθηκοφυλακείου Καρυωτάκη Κωνσταντίνου 31, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα, Τηλ. επικοινωνίας 26820-22784.

 • Η προσκόμιση του αντιγράφου του Κτηματολογικού Φύλλου (βρείτε την Αίτηση εδώ) 03_ΑΙΤΗΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ_ΚΦ_ΚΔ της ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη διότι καλύπτει τις απαιτούμενες πληροφορίες για την κατάσταση του ακινήτου κατά το χρόνο λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου και μετά.
 • Τα πιστοποιητικά περί μη δημοσίευσης διαθήκης και περί μη αποποίησης κληρονομιάς εκδίδονται από το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο ανάλογα με το πότε επήλθε ο θάνατος, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.

Διευκρινίζεται ότι για θανάτους που επήλθαν πριν τις 01-03-2013 απαιτούνται πιστοποιητικά από Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο, ενώ για θανάτους που επήλθαν μετά τις 01-03-2013 μόνο από Ειρηνοδικείο.

 • Η ληξιαρχική πράξη θανάτου και το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών εκδίδονται από τον αρμόδιο Δήμο κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 6. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ

Στην ενότητα αυτή διαγράφεται από τον ιδιοκτήτη ότι δεν ισχύει.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε παράδειγμα συμπληρωμένης δήλωσης.

11_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι παραπάνω οδηγίες, καθώς και οτιδήποτε είναι γραμμένο στη παρούσα ιστοσελίδα, αποσκοπούν στην διευκόλυνση των πολιτών στο να υποβάλλουν όσο γίνεται καλύτερα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σύνταξη της μελέτης, χωρίς όμως να αναιρούν την ατομική ευθύνη που έχει από τον Νόμο ο κάθε ιδιοκτήτης για την ορθή και εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας του.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θεωρεί ότι έχει στα χέρια του πρόσθετα στοιχεία που τεκμηριώνουν καλύτερα το δικαίωμά του, μπορεί να τα υποβάλει.

 

Πληροφορίες

Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας με υπεύθυνη την  κα Μαρία Παππά στο τηλέφωνο: 26820-23835  (καθημερινά 8:30 έως 14:00).