557/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑ Κ.Α. 02.20.6099 (Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων)» προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 για τη διενέργεια δαπανών για την προμήθεια μικροεργαλειων και αναλώσιμων για το Δημοτικό συνεργείο και για την προμήθεια ανακλαστικής λωρίδας σήμανσης οχημάτων».

557/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑ Κ.Α. 02.20.6099 (Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων)» προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 για τη διενέργεια δαπανών για την προμήθεια μικροεργαλειων και αναλώσιμων για το Δημοτικό συνεργείο και για την προμήθεια ανακλαστικής λωρίδας σήμανσης οχημάτων».

557