10/2018 – Ορισμός επιτροπής για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τη σύνταξη πινάκων, για την ανακοίνωση (ΣΟΧ 4/2017) πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

10/2018 – Ορισμός επιτροπής για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τη σύνταξη πινάκων, για την ανακοίνωση (ΣΟΧ 4/2017) πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

10