127/2018 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 του μόνιμου υπαλλήλου κ. Φωτόπουλου Αναστασίου του Θεοδώρου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικού

127/2018 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 του μόνιμου υπαλλήλου κ. Φωτόπουλου Αναστασίου του Θεοδώρου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικού

127