137/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

137/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

137