143/2018 – Έγκριση της προμήθειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια μικροεργαλείων και λοιπών αναλωσίμων για το δημοτικό συνεργείο»

143/2018 – Έγκριση της προμήθειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια μικροεργαλείων και λοιπών αναλωσίμων για το δημοτικό συνεργείο»

143