164/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί απευθείας ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσίας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης, αναβίωση παλαιού τοπικού εθίμου «σπάσιμο σταμνών την 1η Ανάσταση»

164/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί απευθείας ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσίας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης, αναβίωση παλαιού τοπικού εθίμου «σπάσιμο σταμνών την 1η Ανάσταση»

164