18/2021 Έγκριση πρακτικού-1 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς Νέας Σινώπης»

18/2021 Έγκριση πρακτικού-1 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς Νέας Σινώπης»

18