288/2018 – Παραχώρηση Αιθουσών Σχολείου

288/2018 – Παραχώρηση Αιθουσών Σχολείου

288