298/2018 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο “ Δημοσίευσης της αριθμ.:294/2018 Απόφασης του Δημάρχου ”

298/2018 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο “ Δημοσίευσης της αριθμ.:294/2018 Απόφασης του Δημάρχου ”

298