308/2018 – Μη Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 του με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας Λιόγκα Κωνσταντίνου του Παναγιώτη, κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ 30 Τεχνιτών

308/2018 – Μη Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 του με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας Λιόγκα Κωνσταντίνου του Παναγιώτη, κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ 30 Τεχνιτών

308