310/2018 – Ανάθεση καθηκόντων στην Δ/ντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας κ Μωραϊτη Κων/να του Διονυσίου κατηγορίας ΠΕ 6 Τοπογράφων

310/2018 – Ανάθεση καθηκόντων στην Δ/ντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας κ Μωραϊτη Κων/να του Διονυσίου κατηγορίας ΠΕ 6 Τοπογράφων

310