319/2018 – Χορήγηση μειωμένου ωραρίου ωφελούμενου του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ (Δημόσια Πρόσκληση Νο 1/2017)

319/2018 – Χορήγηση μειωμένου ωραρίου ωφελούμενου του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ (Δημόσια Πρόσκληση Νο 1/2017)

319