323/2018 – Μη Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 του μόνιμου υπαλλήλου κ. Παπαδόπουλου Δημητρίου του Χαρίλαου, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

323/2018 – Μη Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 του μόνιμου υπαλλήλου κ. Παπαδόπουλου Δημητρίου του Χαρίλαου, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

323