325/2018 – Μη Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 της μόνιμης υπαλλήλου κ. Μπούσιου Ευτυχίας του Παναγιώτη, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών

325/2018 – Μη Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 της μόνιμης υπαλλήλου κ. Μπούσιου Ευτυχίας του Παναγιώτη, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών

325