36/2018 – Τροποποίηση της αριθμ.:181/2017 απόφασης του Δημάρχου περί συγκρότηση Τριμελής Επιτροπή για την Οριοθέτηση Κοινοχρήστων Χώρων

36/2018 – Τροποποίηση της αριθμ.:181/2017 απόφασης του Δημάρχου περί συγκρότηση Τριμελής Επιτροπή για την Οριοθέτηση Κοινοχρήστων Χώρων

36