37/2018 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο » Δημοσίευσης του Συνοπτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 και του Ισολογισμού και Αποτελέσματα Χρήσης 2016″

37/2018 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο » Δημοσίευσης του Συνοπτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 και του Ισολογισμού και Αποτελέσματα Χρήσης 2016″

37