392/2018 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο “ Δημοσίευσης της αριθμ.:387/2018 Απόφασης του Δημάρχου ”

392/2018 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο “ Δημοσίευσης της αριθμ.:387/2018 Απόφασης του Δημάρχου ”

392