413/2018 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κ. Τέλια Θωμά του Κωνσταντίνου, κατηγορίας/κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

413/2018 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κ. Τέλια Θωμά του Κωνσταντίνου, κατηγορίας/κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

413