451/2018 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας <<Μεταφορά 180 τν ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας και 50 τν αναλογούντος υπολείμματος>>

451/2018 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας <<Μεταφορά 180 τν ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας και 50 τν αναλογούντος υπολείμματος>>

451