47/2018 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Δημοσίευση της αριθ.: 18/2018 Απόφαση Δημάρχου περί Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου και υπαλλήλων γραμματειακής υποστήριξης τοπικών συμβουλίων, εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων και Συνδέσμου Ύδρευσης»

47/2018 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Δημοσίευση της αριθ.: 18/2018 Απόφαση Δημάρχου περί Καθιέρωση Υπερωριακής απασχόλησης πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου και υπαλλήλων γραμματειακής υποστήριξης τοπικών συμβουλίων, εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων και Συνδέσμου Ύδρευσης»

47