517/2018 – Μετάταξη του υπαλλήλου, Καϊάφα Σπυρίδωνα του Βασιλείου, μονίμου προσωπικού κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Οδηγών, με βαθμό Δ΄, από τον Δήμο Κηφισιάς στον Δήμο Πρέβεζας

517/2018 – Μετάταξη του υπαλλήλου, Καϊάφα Σπυρίδωνα του Βασιλείου, μονίμου προσωπικού κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Οδηγών, με βαθμό Δ΄, από τον Δήμο Κηφισιάς στον Δήμο Πρέβεζας

517