530/2018 – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

530/2018 – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

530