63/2018 – Μη Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 μόνιμων υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας

63/2018 – Μη Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 μόνιμων υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας

63