106/2023 «Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την πιστοποίηση των παραδοτέων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΚΤ (Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) του Δήμου Πρέβεζας < επιτροπές του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,φεκ τΑ΄,8.8.2017»

106/2023 «Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την πιστοποίηση των παραδοτέων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΚΤ (Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) του Δήμου Πρέβεζας < επιτροπές του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,φεκ τΑ΄,8.8.2017»

106_2023