111/2023 «Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ και Τ.Π και Δανείων στην χρηματοδότηση του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας» ενταγμένου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» το οποίο μεταφέρθηκε στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ‘ΑΝΤΏΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ »

111/2023 «Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ και Τ.Π και Δανείων στην χρηματοδότηση του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας» ενταγμένου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» το οποίο μεταφέρθηκε στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ‘ΑΝΤΏΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ »

111_2023