113/2023 «Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες χρωματισμών ΔΕ Πρέβεζας» προϋπολογισμού 5.000,00 € (με ΦΠΑ)»

113/2023 «Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες χρωματισμών ΔΕ Πρέβεζας» προϋπολογισμού 5.000,00 € (με ΦΠΑ)»

113_2023