117/2023 «Εξέταση αιτήματος μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας», Συμβατική δαπάνη 48.037,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ,Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ , Κ.Α.: 02..64.7135.222, CPV: 44212321-5»

117/2023 «Εξέταση αιτήματος μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πρέβεζας», Συμβατική δαπάνη 48.037,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ,Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ , Κ.Α.: 02..64.7135.222, CPV: 44212321-5»

117_2023