118/2023 «Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ’»

118/2023 «Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ’»

118_2023