132/2023 «Τροποποίηση της σύμβασης «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2022-2023»

132/2023 «Τροποποίηση της σύμβασης «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ 2022-2023»

132_2023