142/2023 «Καθορισμός τέλους χρήσης παραλιακών εκτάσεων του Δήμου Πρέβεζας, για τα έτη 2024 & 2025»

142/2023 «Καθορισμός τέλους χρήσης παραλιακών εκτάσεων του Δήμου Πρέβεζας, για τα έτη 2024 & 2025»

142_2023