215/2021 « Καθορισμός ενιαίου δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για το έτος 2022»

215/2021 « Καθορισμός ενιαίου δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για το έτος 2022»

215_2021