266/2020 «Εξέταση της αριθμ. 43/2020 (ΑΔΑ:6Ζ0ΧΩΞΧ-ΓΔΗ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θέμα:«Γνωμοδότηση για προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου που θα τοποθετηθούν σε εξωτερικούς χώρους στην περιοχή του Αγ. Βαρνάβα Τ.Κ. Λούρου»».

266/2020 «Εξέταση της αριθμ. 43/2020 (ΑΔΑ:6Ζ0ΧΩΞΧ-ΓΔΗ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θέμα:«Γνωμοδότηση για προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου που θα τοποθετηθούν σε εξωτερικούς χώρους στην περιοχή του Αγ. Βαρνάβα Τ.Κ. Λούρου»».

266_2020