274/2020 «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 223.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από την επιχορήγηση του Προγράμματος ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ‘’ σύμφωνα με τις με αριθμ. πρωτ. 64403/5-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78) και 68484/16-10-2020 (ΑΔΑ 92 Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ) Αποφάσεις της Υπηρεσιακής Γραμματέας και ένταξη-συμμετοχή στο πρόγραμμα {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ}».

274/2020 «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 223.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από την επιχορήγηση του Προγράμματος ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ‘’ σύμφωνα με τις με αριθμ. πρωτ. 64403/5-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78) και 68484/16-10-2020 (ΑΔΑ 92 Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ) Αποφάσεις της Υπηρεσιακής Γραμματέας και ένταξη-συμμετοχή στο πρόγραμμα {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ}».

274_2020