280/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου για το έτος 2018

280/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου για το έτος 2018

280_2018