292/2020 «Καθορισμός ενιαίου δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για το έτος 2021».

292/2020 «Καθορισμός ενιαίου δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για το έτος 2021».

292_2020