535/2018 – Τροποποίηση της Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Παραταφρίων ως προς τις χρήσεις γης, σύμφωνα με την αριθμ. 35/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

535/2018 – Τροποποίηση της Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Παραταφρίων ως προς τις χρήσεις γης, σύμφωνα με την αριθμ. 35/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

535_2018