101/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.10.6691 με τίτλο “Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων”, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για την προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων

101/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.10.6691 με τίτλο “Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων”, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, για την προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων

101