102/2022 Έγκριση Πρακτικού 4 της Επιτροπής Αξιολόγησης για την προμήθεια, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp ,στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS ≪Cross – border cooperation for energy efficiency using solar energy≫/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» προϋπολογισμού 483.609,00€ (με Φ.Π.Α.)

102/2022 Έγκριση Πρακτικού 4 της Επιτροπής Αξιολόγησης για την προμήθεια, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 kWp ,στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS ≪Cross – border cooperation for energy efficiency using solar energy≫/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» προϋπολογισμού 483.609,00€ (με Φ.Π.Α.)

102