106/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙ» Κοινότητας Μιχαλιτσίου Δήμου Πρέβεζας.

106/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙ» Κοινότητας Μιχαλιτσίου Δήμου Πρέβεζας.

106